cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount cheap michael kors purse michael kors handbags discount

thermax

|  

  �R�NLER


Thermax Vana Ceketi

 

Thermax vana ceketleri, s�cak boru hatlar� �zerinde olu�an �s� kayb�n� en aza indirmek, so�utma hatlar�ndaki yo�u�may� �nlemek i�in; �s�ya dayan�kl� cam elyaf kuma� veya seramik kuma� aras� ta�y�n�, seramik y�n� veya kau�uk yal�t�m malzemeleri kullan�larak imal edilirler.

Is� ve kopma dayan�m� y�ksek olan kevlar iplerle dikilir. B�zme ipleri cam elyaf ipler ve ba�lama aparatlar� ise paslanmaz �eliktir. Prosese g�re ba�lama aparatlar� de�i�iklik g�sterebilir.

Thermax Vana Ceketi Kullan�m Alanlar�

 • Is�tma so�utma tesisleri
 • Kazan daireleri
 • Buhar tesisatlar�
 • K�zg�n ya� hatlar�

Thermax Vana Ceketinin Montaj�

 • Yal�t�m� yap�lacak b�lgeye uygun �zel vana ceketi haz�rlan�r.
 • Vana ceketi izole edilecek b�l�m�n etraf�n� saracak �ekilde ekipmana yerle�tirilir.
 • Kenar ipleri b�z�lerek, vana ceketinin vana&armat�r� tam olarak sarmas� sa�lan�r.
 • Kemer veya paslanmaz �elik aparatlar yard�m�yla s�k�ca ba�lan�r.

Thermax Vana Ceketinin Avantajlar�

 • Y�ksek �s�ysa dayan�kl�d�r
 • S�k�l�p tak�lmalar� kolayd�r
 • Defalarca kullan�labilirler
 • Montaj maliyetleri �ok d���kt�r
 • Yan�c� de�ildirler
 • Dar alanlarda kolayca uygulanabilirler
 • Uzun �m�rl�d�rler
 • Ekipman�n �mr�n� uzat�rlar
 • Asbest ve kanserojen madde i�ermezler
 • Is� yal�t�m�yla y�ksek miktarda enerji tasarrufu sa�larlar
 • So�utma sistemlerinde yo�u�may� �nlerler
 • Yak�t buhar�na dayan�kl�d�rlar
 • Atmosfer ko�ullar�na dayan�kl�d�rlar
 • Ya�, su ve zay�f asitlere dayan�kl�d�rlar
 • K�sa s�rede kendini amorti ederler

Thermax Vana Ceketi Se�iminde �nemli Hususlar

 • �al��ma �artlar�na uygun kuma�, yal�t�m malzemesi ve yal�t�m kal�nl��� belirlenmelidir.
 • Her uygulama i�in ayr� ayr� �l��lendirme yap�larak �zel �retim yap�lmal�d�r
 • Kullan�lan diki� ipli�i y�ksek s�cakl��a dayan�kl� olmal�d�r
 • Vana&Armat�r uygulamalar�nda flan�lar tamamen yal�t�lmal�d�r
 • Vana ceketi flan�lardan itibaren en az 50 mm bindirme yap�lmal�d�r.
 • Vanalar�n bo�az k�sm�nda bo�luk b�rak�lmamal�d�r